Інформація про чергові загальні збори акціонерів

Posted by on 21 марта, 2017

П р и в а т н е   а к ц і о н е р н е   т о в а р и с т в о

по виробництву  пива і безалкогольних напоїв   «Черкаське пиво»

18030, м. Черкаси, вул. Благовісна, 436  Код 00374597   Тел/факс 0472430241                                       

 

     Вих. № 0321/17

     від  21.03 .2017 р.                                                                            

 

                                                                                                                Шановний (а) акціонер

                                                                                                 ПрАТ «Черкаське пиво»

Приватне акціонерне товариство  по виробництву  пива і безалкогольних напоїв «Черкаське пиво» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (річні загальні збори) відбудуться 24 квітня  2017 року за місцезнаходженням Товариства:18030, м. Черкаси, вул. Благовісна, 436, актова зала.

            Реєстрація акціонерів: 24 квітня  2017 р. з 10-00 год. до 10-45 год.

            Початок зборів: 24 квітня  2017 р. об 11-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18.04.2017 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення зборів: Звіт директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2017        рік – затвердити.

 1. Звіт Наглядової ради про роботу за  2016 р.

       Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за  2016рік – затвердити.

 1. Звіт та висновки Ревізора за 2016 р.

       Проект рішення зборів: Звіт та висновки Ревізора за 2016 р. – затвердити.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2016 р.

 Проект рішення зборів: Річний  звіт та баланс Товариства станом на  31.12.2016 р. – затвердити.

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за  2016 р.

Проект рішення зборів: Отримані збитки погасити за рахунок збільшення обсягів виробництва.

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 2. Обрання Ревізора Товариства.
 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Ревізором та членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди.

Проект рішення зборів: Умови  цивільно-правових договорів з Ревізором та членами Наглядової ради затвердити.

 1. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Проект рішення зборів: Доручити директору підписати дані договори.

 1. Затвердження укладених договорів купівлі — продажу нерухомого та рухомого майна.

Проект рішення зборів:затвердити укладені договори купівлі –продажу нерухомого та рухомого майна за минулі роки.

 1. Прийняття рішення про зміну назви товариства та юридичної адреси товариства.

Проект рішення зборів: змінити найменування товариства на ПрАТ «Клен» та змінити юридичну адресу товариства на адресу згідно договору оренди, що буде укладений товариством та підписаний директором.

 1. Прийняття рішення про зміну статуту Товариства.

Проект рішення зборів: Статут приватного акціонерного товариства  «Черкаське пиво» в новій редакції,  — затвердити.

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних та інших правочинів.

Проект рішення зборів: Надати згоду на здійснення значних правочинів, що можуть виникнути у ході поточної діяльності товариства до проведення чергових загальних зборів ПрАТ щодо укладення договорів купівлі-продажу майна, договорів застави та іпотеки, здачі та прийняття в оренду майна, отримання та повернення позики, отримання та повернення кредиту гранична сукупна вартість, яких становить більше 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Доручити директору підписати при необхідності дані договори.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

 

Найменування показника (тис. грн.)

Період

 

 

звітний

попередній

Усього активів

331241,9

116333,8

Основні засоби

64671,4

96129,7

Довгострокові фінансові інвестиції

4,6

4,6

Запаси

254544,3

1376,4

Сумарна дебіторська заборгованість

10405,8

5400,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

15,5

4552,6

Нерозподілений прибуток

-15448,5

-12500,5

Власний капітал

175843,4

-5935,7

Статутний капітал

3223,4

3223,4

Довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання

155398,5

122269,5

Чистий прибуток (збиток)

-2948,0

-4211,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10398

10398

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

12

25

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представника акціонера крім  паспорта — доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

            Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою:  18030, м. Черкаси, вул. Благовісна, 436, приймальна, в робочі дні з 9-00 до 12-00.  Відповідальна особа за ознайомлення за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Iлляшенко Галина Георгiївна.  Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення  загальних зборів.

Comments are closed.