Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 серпня  2018 року

Posted by on 10 июля, 2018

П р и в а т н е   а к ц і о н е р н е   т о в а р и с т в о

по виробництву  пива і безалкогольних напоїв   «Черкаське пиво»

18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 7,  Код 00374597   Тел/факс 0472430241

 

Вих. № 0709/18

від  09.07 .2018 р.                                                                            

                                                                                                                Шановний (а) акціонер

                                                                                                 ПрАТ «Черкаське пиво»

Приватне акціонерне товариство  по виробництву  пива і безалкогольних напоїв «Черкаське пиво» код ЄДРПОУ 00374597,  повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 серпня  2018 року за місцезнаходженням Товариства:18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 7, к. 432.

Реєстрація акціонерів: 10 серпня  2018 р. з 9-00 год. до 9-45 год.

Початок зборів: 10 серпня  2018 р. о 10-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 06.08.2018 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів: Затвердити наступний регламент зборів:

— надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

— відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

— на виступи, довідки – до 3 хв.

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

  1. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації.

Проект рішення зборів: Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства  по виробництву  пива і безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»  (Україна, місто Черкаси, вулиця Добровольського, 7, к. 432, Код 00374597)  шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до законодавства України.

  1. Про вибори ліквідаційної комісії.

Проект рішення зборів:

Обрати  Ліквідатором Приватного акціонерного товариства по виробництву  пива і безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»   Сухіна Сергія Анатолійовича, 12 січня 1970 року народження, паспорт серія МК № 168942, виданий Орджонікідзевським  РО ХГУ УМВС України  в Харківській області, 2 липня 1996 року, який проживає за адресою: Черкаська область, с. Мошни,  вул. Партизанська 24, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2557900839.

Встановити, що з моменту обрання ліквідатора до нього переходять  повноваження наглядової ради, ревізора та директора Приватного акціонерного товариства.

Визначити, що рішення з усіх питань, пов’язаних із ліквідацією Товариства, ліквідатор ухвалює одноосібно.

  1. Про встановлення порядку та строку проведення ліквідації.

Проект рішення зборів: Затвердити порядок проведення ліквідації, який включає виконання наступних заходів:

– звернення протягом трьох робочих днів із часу ухвалення рішень згідно з цим протоколом до органу, який здійснив державну реєстрацію Товариства, з повідомленням про його припинення через ліквідацію;

– звернення у триденний строк із часу ухвалення рішення про ліквідацію до органів ДПС і ПФУ з відповідним повідомленням про ліквідацію Товариства та організацію позапланових перевірок;

— звернення протягом десяти  робочих днів  із часу ухвалення рішення про ліквідацію до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення обігу акцій Товариства у відповідності до ч.1 розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. № 737.;

– організацію комплексу робіт щодо звільнення працівників Товариства у зв’язку з ліквідацією;

– виявлення кредиторів і направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Товариства протягом двох місяців із часу опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через ліквідацію у відповідному друкованому виданні;

– закриття в банківських установах поточних рахунків, які не використовуватимуться під час ліквідації;

– проведення інвентаризації й оцінювання майна Товариства;

– стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

– складання й затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

– проведення розрахунків із кредиторами Товариства в порядку черговості, встановленої у статті 112 ЦКУ;

– продаж майна Товариства у разі нестачі грошових коштів для проведення розрахунків із кредиторами;

– складення й затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

– закриття поточного банківського рахунка;

– зняття Товариства з обліку в органах ДФС, ПФУ та фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– повернення торговельних патентів, ліцензій тощо;

– анулювання свідоцтва платника ПДВ;

– проведення розрахунків з учасниками Товариства (майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам);

– передання документів, що підлягають довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

– внесення до ЄДР запису про припинення Товариства у зв’язку з ліквідацією;

— звернення протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу до відповідних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства.

– вчинення інших заходів, спрямованих на ліквідацію Товариства як юридичної особи.

Установити тримісячний строк для проведення ліквідації, який може бути збільшено за відповідним рішенням загальних зборів учасників Товариства у разі виникнення певних непередбачуваних обставин.

Встановити, що майно яке  залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету), передається власникам простих іменних акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. Пропорційність визначити  наступним чином:

— вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Товариством  та визначається безпосередня вартість майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства на кількість акцій Товариства , власником яких є акціонер.

— у разі, якщо визначена вартість майна Товариства, яка за наслідками розподілу між акціонерами підлягає до виділення акціонеру, не дає можливості виділити певне майно в натурі (у випадках невідповідності розрахункової вартості майна, що підлягає виділенню акціонеру фактичній вартості майна, яке не може бути в силу фізичних властивостей розділене), акціонери відповідно до цивільно-правових угод згідно чинного законодавства здійснюють між собою відчуження чи придбання за балансовою вартістю на платній основі (чи у інший спосіб, що не протирічить чинному законодавству) часток, що підлягають їм за наслідками пропорційного розподілу.

— у разі, коли в силу фізичних властивостей майно, яке підлягає до розподілу серед акціонерів Товариства  не вбачається можливим розділити, таке майно за актом передачі майна передається акціонеру, що володіє найбільшою частиною акцій. В такому випадку такий акціонер відшкодовує різницю з фактичної вартості такого майна та розрахунковою вартістю майна, що підлягає йому до виділення шляхом внесення грошових коштів Товариству для подальшої їх виплати іншим акціонерам в межах обрахованих пропорційно до кількості належним їм акцій до виплати сум.

  1. Про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства.

Проект рішення зборів: Встановити, що кредитори, які мають будь-які претензії до Товариства, мають  заявити свої вимоги до Товариства протягом двох місяців із моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Товариства через ліквідацію у відповідному друкованому виданні. Заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовому вигляді за адресою: :  18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 7, к. 432.

 

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,  для  представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в загальних зборах та на голосування, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного — www.beer.ck.ua.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»  до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18030, м. Черкаси, вул. Добровольського, 7, к. 432 з Пн –Пт в робочі години (8.00-17.00, 12.00-13.00 обідня перерва), тел.. для довідок 716092, 716109, відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Ілляшенко Г.Г. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

 

                                                                        Наглядова рада Товариства

Додаток 1

Додаток 2

Comments are closed.