Отчет за 2012 год

Завантажити звіт

target=»_blank»>Завантажити звіт

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор                                                                                                                                                                 Хандусь Юрiй Миколайович        
(посада)                                                                (підпис)                                                                                 (прізвище та ініціали керівника)
МП                                                                                                              24.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00374597
1.4. Місцезнаходження емітента
18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Благовiсна, 436
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0472430241, 0472430241
1.6. Електронна поштова адреса емітента
em00374597 @ab.ck.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                                                          
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України.                                                                                          
(номер та найменування офіційного друкованого видання)                                                                                   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.beer.ck.ua в мережі Інтернет                          26.04.2013
(адреса сторінки)                                                         (дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента                                                                                                                                   X
б) інформація про державну реєстрацію емітента                                                                                                                                                     Х
в) банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                                                                 X
г) основні види діяльності                                                                                                                                                                                                        X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                           X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                        X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента                                                                                       X
6. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                  X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                        X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                           X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                             X
в) інформація про зобов’язання емітента                                                                                                                                                                          X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного                 періоду                                                                                                                                                                                                                                               X
14. Інформація про стан корпоративного управління                                                                                                                                                X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними      облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними                облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,          які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до      складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на    кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне    покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами   (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                               X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)             (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)                                                                                                                 X
27. Аудиторський висновок                                                                                                                                                                                                      X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими             здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:
Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань не заповнюються -ПрАТ не належать до будь-яких                 об’єднань.
Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється — ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.
Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.
Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.
Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.
Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi           акцiї.
В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй   та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.
Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов’язань не розкривається.
Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.
Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.
Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється, тому що немає прострочених зобов’язань по кредитам.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.
Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється тому, що iпотечних активiв немає.
Iнформацiя про ФОН не заповнюється.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.
Правила ФОН не заповнюється.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв — не надається.
Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi) не надається.
Дiй, протягом звiтного року, що могли б вплинути на фiнансово-господарський стан, а також привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв у Товариства не вiдбулося. Тому розкриття на фондовому ринку iнформацiї про iншi дiї, вiдповiдно ст..41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» не було.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом — тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.
У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.
У товариства вiдсутнi зобов»язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв
1.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ «Черкаське пиво»
1.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
1.1.4. Поштовий індекс
18030
1.1.5. Область, район
Черкаська обл. дв р-н
1.1.6. Населений пункт
Черкаси
1.1.7. Вулиця, будинок
Благовiсна, 436
1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Серія і номер свідоцтва
ААВ № 117961
1.2.2. Дата державної реєстрації
06.05.2004
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3 223 380
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3 223 380
1.3. Банки, що обслуговують емітента
1.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ
1.3.2. МФО банку
380009
1.3.3. Поточний рахунок
26000000048645
1.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
1.3.5. МФО банку
000000
1.3.6. Поточний рахунок
00000000000000
1.4. Основні види діяльності
11.03 — Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин
11.05 — Виробництво пива
11.07 — Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки
4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
4.1.1. Посада
Директор
4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хандусь Юрiй Миколайович
4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.1.4. Рік народження
1980
4.1.5. Освіта
вища
4.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ «Черкаське пиво» головний технолог
4.1.8. Опис
Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод; органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4.1.1. Посада
Член Наглядової ради
4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Альошiна Iрина Миколаївна
4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.1.4. Рік народження
1978
4.1.5. Освіта
вища
4.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
бухгалтер у ФОП Гладкий А.Г.
4.1.8. Опис
Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4.1.1. Посада
Голова наглядової ради
4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухiн Сергiй Анатолiйович
4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.1.4. Рік народження
1970
4.1.5. Освіта
вища
4.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
приватний пiдприємець
4.1.8. Опис
Загальне керiвництво наглядовою радою. Вiдповiдає за пiдготовку на засiданнях питань , про правову роботу, спрямовану на правельне застосування , неухильне дотримання та запобiгання невиконання вимог актiв законодавства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4.1.1. Посада
Член наглядової ради
4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шликов Олександр Сергiйович
4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.1.4. Рік народження
1973
4.1.5. Освіта
вища
4.1.6. Стаж керівної роботи (років)
11
4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
зам начальника частини ЗДПЧ 19 Городищенського р-ну Черкаської областi
4.1.8. Опис
Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства.Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4.1.1. Посада
Ревiзор
4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комiрча Оксана Борисiвна
4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.1.4. Рік народження
1981
4.1.5. Освіта
середня спецiальна
4.1.6. Стаж керівної роботи (років)
2
4.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
бухгалтер у ФОП Гладкий А.Г.
4.1.8. Опис
Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

4.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Директор Хандусь Юрiй Миколайович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Альошiна Iрина Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Сухiн Сергiй Анатолiйович 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Шликов Олександр Сергiйович 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Комiрча Оксана Борисiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Прості на пред’явника Привілейо-вані іменні Привілейо-вані на пред’явника
Гладкий Анатолiй Гергiйович 20.06.2011 10 309 99,14 10 309 0 0 0
Усього 10 309 99,14 10 309 0 0 0

6. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2012
Кворум зборів 99,14
Опис Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Про затвердження регламенту зборiв.
Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011р.
Звiт наглядової ради про роботу за 2011р.
Звiт ревiзора та затвердження висновкiв ревiзора за 2011р.
Про затвердження рiчної звiтностi та рiчного балансу товариства станом на 31.12.2011 р.
Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011р.
Про визначення основних напрямiв (видiв) дiяльностi товариства.
Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Про припинення повноважень члена наглядової ради.
Про обрання члена наглядової ради.
Про затвердження умов договору, що буде укладений з членом наглядової ради, встановлення розмiру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору
По всiх питаннях голосували «за» — одноголосно.

9. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.2011 37/23/1/2011 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР UA4000121685 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 310 10 398 3 223 380 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився.Додаткової емiсiї не було.
29.03.2000 15/23/1/00 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР UA 2300601000 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 310 10 398 3 223 380 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився
11.01.1999 4/23/1/99 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР UA 2300601000 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 310 7 134 2 211 540 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився
11.01.1999 5/23/1/99 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР UA 2300601000 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 310 665 206 150 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився
12.12.1997 135/23/1/97 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР дв Акція проста документарна іменна Документарні іменні 310 7 799 2 417 690 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився
19.04.1997 350/1/97 ДКЦПФР дв Акція проста документарна іменна Документарні іменні 310 7 853 2 434 430 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився
07.02.1996 158/1 Черкаське облфiнуправлiння дв Акція проста документарна іменна Документарні іменні 115 7 853 903 095 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився
17.03.1995 91/2/95 Черкаське облфiнуправлiння дв Документарні іменні 5,25 7 853 41 228,25 100
Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
11.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 19 685,4 21 379,7 0 0 19 685,4 21 379,7
будівлі та споруди 1 005 3 343,6 0 0 1 005 3 343,6
машини та обладнання 18 638,7 17 958,4 0 0 18 638,7 17 958,4
транспортні засоби 0 3,8 0 0 0 3,8
інші 41,7 73,9 0 0 41,7 73,9
2. Невиробничого призначення: 43,3 41,2 0 0 43,3 41,2
будівлі та споруди 43,3 41,2 0 0 43,3 41,2
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 19 728,7 21 420,9 0 0 19 728,7 21 420,9
Опис ЗЗалишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року — 19728,7 тис. грн., а на кiнець звiтного року — 21420,9 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 16,3 % вiд первiсної вартостi. Термiни та умови користування основними засобами — основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.
Ступiнь їх використання — вiдповiдно до виробничих потреб.
Обмежень на використання майна емiтента — не має.

11.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 403,4 14,6
Статутний капітал (тис.грн.) 3 223,4 3 223,4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3 223,4 3 223,4
Опис Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов’язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.
Висновок На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 403,4 тис. грн. є меншою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 3223,4 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. З

11.3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 21,8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 25 515,1 X X
Усього зобов’язань X 25 536,9 X X
Опис Зобов’язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.
Облiк зобов’язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Загальна сума поточних зобов’язань складає 25536,9 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов’язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
18.04.2012 19.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.06.2012 01.06.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2010 1 0
2 2011 2 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть) д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть) д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть) д/н
Інше (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)
д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) так ні ні
Загальний відділ ні ні ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) ні ні ні
Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
Секретар правління ні ні ні
Секретар загальних зборів ні ні ні
Секретар наглядової ради ні так ні
Корпоративний секретар ні ні ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами ні ні ні
Інше (запишіть)
ні ні ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так ні ні ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету так ні ні ні
Обрання та відкликання голови правління так ні ні ні
Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління так ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу так так так ні ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так ні ні
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні так ні ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)
д/н X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/н

КОДИ
Дата 01.01.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв за ЄДРПОУ 00374597
Територія Черкаська область, Приднiпровський р-н за КОАТУУ 7110136400
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ
Вид економічної діяльності Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв за КВЕД 11.01
Середня кількість працівників: 19
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Благовiсна, 436
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 776,4 609
Основні засоби:
залишкова вартість 030 19728,7 21420,9
первісна вартість 031 22955,9 25592,8
знос 032 ( 3227,2 ) ( 4171,9 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 4,6 4,6
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 20509,7 22034,5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 940,5 978,6
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 209,4 131,9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 10,1 9,7
первісна вартість 161 10,1 9,7
резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом 170 3691 645,6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2179 2105,7
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 2,1 1,1
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 437,5 33,2
Усього за розділом II 260 7469,6 3905,8
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 27979,3 25940,3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 3223,4 3223,4
Додатковий вкладений капітал 320 503,7 2797,4
Резервний капітал 340 544 544
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -4256,5 -6161,4
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 14,6 403,4
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2492 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 375,3 346,1
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 550 24,2 21,8
зі страхування 570 5 10,5
з оплати праці* 580 10,8 16,9
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 25057,4 25141,6
Усього за розділом IV 620 27964,7 25536,9
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 27979,3 25940,3
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) 0
Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на iх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.
Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.

Керівник Хандусь Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер Губарєва Iрина Iванiвна

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6087,4 1665,6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 1014,6 ) ( 278,5 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 5072,8 1387,1
Інші операційні доходи 040 120,2 78,7
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 5193 1465,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 5844,1 ) ( 1437,1 )
Інші операційні витрати 090 ( 1224,5 ) ( 684,2 )
у тому числі: 091 0 0
092 0 0
Інші витрати 100 ( 29,3 ) ( 1273 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 7097,9 ) ( 3394,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120) 130 -1904,9 -1928,5
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140) 150 -1904,9 -1928,5
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 ( 0 ) ( 0 )
Примітки: Для розрахунку собiвартостi реалiзованоi продукцii застосовуеться метод за нормативної собiвартостi (нормативна калькуляцiя).
Для визначення обсягу реалiзацii використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначаеться в момент надання послуг.

Керівник Хандусь Юрiй Миколайович

Головний бухгалтер Губарєва Iрина Iванiвна

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок
про фiнансову звiтнiсть приватного акцiонерного товариства
по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»
м. Черкаси 15 квiтня 2013 р.

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво» станом на 31 грудня 2012 року. Аудиторською фiрмою ТОВ «АЛАН — Аудит» у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №140-V вiд 14.09.2006 р. та Свiдоцтва про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi виданого Аудиторською палатою України, рiшення № 160/3 вiд 02 березня 2006 р., дiйсного до 24 лютого 2016 р. проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв ПрАТ «Черкаське пиво» (Далi «Товариство»), що включають: баланс (форма № 1-м), звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м) та опис важливих аспектiв облiкової полiтики i iншi пояснювальнi примiтки.
До перевiрки були наданi такi документи:
— засновницькi документи Товариства
— головна книга за 2012 рiк;
— журнали-ордери, вiдомостi, оборотно-сальдовi вiдомостi, аналiзи
рахункiв бухгалтерського облiку з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;
— первиннi документи;
— виписки банку;
— касовi документи;
— вiдомостi нарахування заробiтної плати;
— господарськi договори;
— податкова, статистична та фiнансова звiтнiсть.
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V та Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
По договору масштаб проведення аудиту передбачав отримання всiх необхiдних та суттєвих доказiв для формування незалежного професiйного судження про наявнiсть та про одночасну вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними звiтностi та вимогами, встановленими законом, по її складанню та розкриттю.
При укладаннi договору суттєвiсть з замовником не обумовлювалась. Розмiр суттєвостi визначався по вiдношенню до виявлених у ходi аудиту вiдхилень за професiйним судженням аудитора вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв та практики.
Пiд час аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, якi використовувалися Товариством, розглянуто принципи оцiнки матерiальних статей балансу, застосованi керiвництвом Товариства, i звiтнiсть в цiлому (згiдно наказу про облiкову полiтику Товариства). Ми вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання висновку.
Аудиторську перевiрку проведено па пiдставi:
» Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть» , «Про недержавне пенсiйне забезпечення», «Про акцiонернi Товариства», Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв»;
» Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-XIV вiд 16.07.1999 року та затверджених Мiнiстерством фiнансiв Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
» Мiжнародних стандартiв аудиту в т.ч. мiжнародних стандартiв аудиту № 320 «Суттєвiсть в аудитi», № 800 «Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту спецiального призначення», № 700 «Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть», № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 710, 720;
» Вимог до аудиторського висновку та довiдки про фiнансовий стан, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 № 1360.
Основнi вiдомостi про емiтента ПрАТ «Черкаське пиво»:

Найменування емiтента ПрАТ «Черкаське пиво»
Код ЄДРПОУ 00374597
Органiзацiйно правова форма Приватне акцiонерне товариство
Серiя i номер виписки емiтента про державну реєстрацiю ААВ № 110182 вiд 12.12.2011 р.
Мiсце проведення державної реєстрацiї Черкаський мiськвиконком
Мiсцезнаходження 18030, м.Черкаси, вул. Благовiсна, 436
Телефон (0472) 430241
Телефакс (0472) 430241
Основнi види дiяльностi 11. 07 Виробництво безалкогольних
напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод , розлитих у пляшки

Кiлькiсть акцiонерiв, фiзичних осiб та їх частка в статутному фондi 30 акцiонерiв — 99,95 %
Кiлькiсть акцiонерiв, юридичних осiб та їх частка в статутному фондi 1 акцiонер 0,05 %
Засновники товариства Засновниками Товариства є члени товариства. Державної частки в статутному капiталi товариства немає.
Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво» створене шляхом перейменування закритого акцiонерного товариства «Черкаське пиво», яке було засноване шляхом перетворення орендного пiдприємства по виробництву пива i безалкогольних напоїв в закрите акцiонерне товариство в вiдповiдностi з Законом України «Про господарськi товариства».
Первинно статутний капiтал був сформований внесками засновникiв Товариства — членiв колективу покупцiв, якi за власнi кошти викупили цiлiсний майновий комплекс Черкаського орендного пiдприємства по виробництву пива i безалкогольних напоїв(договiр купiвлi-продажу № 32980 вiд 10.05.94 р.), i внесли це майно в статутний капiтал. Вiдповiдно до вимог Закону України «Про господарськi товариства» випуск акцiй зареєстровано Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в 21 березня 2011 р. переведено форму iснування акцiй iз документарної у бездокументарну форму iснування i Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску 37/23/1/2011 вiд 05.05.2011 р.
Статутний капiтал ПрАТ «Черкаське пиво» — 3’223’380,0 грн., в облiку та звiтностi вiдображений правильно i повнiстю перенесений до статтi «Статутний капiтал» балансу.
Статутний капiтал подiлено на 10’397 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 310,0 грн. кожна.
Засновниками Товариства є члени товариства орендарiв. Державної частки в статутному фондi товариства немає.
Змiни до Статутного капiталу на протязi звiтного року не вносились.
Емiсiйного доходу на протязi року не було.
Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал сплачено повнiстю. Власний капiтал в сумi 403,4 тис. грн. визначено правильно. Правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структура та призначення в товариствi станом на 31 грудня 2012 р. вiдповiдає вимогам П(С)БО, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 березня 1999 року № 87 та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291.
Протягом 2012 р. згiдно наказу про облiкову полiтику товариства було забезпечено незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного документування їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових даних журнально-ордерну форму облiку iз застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми.
В цiлому органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на Товариствi вiдповiдає основним вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV (з змiнами та доповненнями внесеними вiд 11.05.2000 року №1707-III) з врахуванням змiн. Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та визначенiй Товариством облiковiй полiтицi. Форма ведення бухгалтерського облiку — журнально — ордерна iз застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми. Пiдставою для бухгалтерського облiку є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Данi аналiтичних рахункiв тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця. Господарськi операцiї вiдображенi в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Данi фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Данi окремих форм звiтностi вiдповiдають один одному.
Для визначення обсягу реалiзацiї використовувався метод нарахувань, реалiзацiя визначається в момент надання послуг, що пiдтверджується вiдповiдними документами. На кiнець року проведена рiчна iнвентаризацiя у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69.
У зв’язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються iнвентаризацiї необоротних активiв станом на 31.12.2012 р. через неможливiсть аудитора бути присутнiм при iнвентаризацiї, оскiльки призначення нас аудиторами вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї, аудитор не може висловити думку щодо зазначених статей. В зв’язку з цим прийнятнi альтернативнi методи щодо кiлькостi запасiв станом на 31 грудня 2012 р. не можуть нас задовольнити оскiльки залишки запасiв на початок перiоду застосовуються при визначеннi фiнансових результатiв та руху грошових коштiв, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який наведено данi, у звiтi про сукупнi прибутки та збитки, що є пiдставою для модифiкацiї аудиторського висновку по фiнансовiй звiтностi.
Вiдповiдальнiсть за фiнансовo — господарську дiяльнiсть несе керiвництво Товариства:
Директор Хандусь Юрiй Миколайович
Головний бухгалтер Губарєва Iрина Iванiвна
Станом на 31.12.2012 р. активи Товариства склали 25940,3 тис. грн., з них:
» необоротнi активи: 22034,5 тис. грн.
» оборотнi активи: 3905,8 тис. грн.
» витрати майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.
Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку АТ проведена правильно у вiдповiдностi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:
№ 7 «Основнi засоби»
№9 «Запаси»
№10 «Дебiторська заборгованiсть»
Пасиви Товариства станом на 31.12.2012 р. становили 25940,3 тис. грн., з них:
» власний капiтал: 403,4 тис. грн.
» забезпечення наступних витрат i платежiв: 0,0 тис. грн.
» довгостроковi зобов’язання: 0,0 тис. грн.
» поточнi зобов’язання: 25536,9 тис. грн.
» доходи майбутнiх перiодiв: 0,0 тис. грн.
Суттєвих порушень та помилок в облiку не виявлено.
Iнформацiя про операцiї з необоротними активами, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
В фiнансовiй звiтностi вiдображенi основнi засоби:
» якi контролюються Товариством;
» вартiсть яких визначена по iсторичнiй собiвартостi придбання;
» якi утримуються з метою використання їх у процесi дiяльностi Товариства протягом термiну корисного використання, який перевищує календарний рiк.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення. Перевiркою встановлено вiдповiднiсть основних засобiв критерiям П(С)БО 7.
Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi проводилася. З метою приведення у вiдповiднiсть справедливої вартостi будiвлi балансовiй вартостi, було проведено оцiнку та до оцiнено «Головний виробничий корпус з прибудовами». Сума дооцiнки склала 2293733,79 грн. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з П (С)БО 7.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року — 19728,7 тис. грн., а на кiнець звiтного року — 21420,9 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 16,3 % вiд первiсної вартостi.
Визнанi активами згiдно П(с) БО №9 запаси Товариством вiдображенi по цiнам придбання в балансi. У складi iнших необоротних матерiальних активiв Товариство облiковує малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю. Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику до малоцiнних необоротних матерiальних активiв пiдприємство вiдносить активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або є меншою 1000 гривень та термiн корисного використання яких перевищує один рiк.
Вартiсть малоцiнних i швидкозношуваних предметiв списувалась на собiвартiсть продукцiї при передачi їх в експлуатацiю методом нарахування зносу в розмiрi 100%. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод нормативної ( планової) собiвартостi. Для обчислення фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається, основою служить калькуляцiя нормативної собiвартостi (нормативна калькуляцiя). Фактична собiвартiсть продукцiї обчислюється шляхом додавання до нормативної собiвартостi або вiднiмання вiд неї виявлених у звiтному перiодi вiдхилень згiдно наказу про облiкову полiтику.
Робочим планом рахункiв для облiку касових операцiй передбачено рахунок. 30 «Каса» субрахунок 301 «Каса в нацiональнiй валютi». Протягом року товариство дотримувалось нормативних документiв, якi регулюють обiг готiвки i касову дисциплiну. («Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в Українi» №637, затвердженого постановою правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р). В 2012 р. iнвентаризацiя каси проводилася не рiдше одного разу в мiсяць, що пiдтверджується актами. Залишки коштiв на розрахунковому рахунку та в касi Товариства станом на 31.12.2012 року складають 1,1 тис. грн.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги це заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю, пiдтверджена актами звiрки. Резерв сумнiвних боргiв не створювався у зв’язку з вiдсутнiстю дебiторської заборгованостi, щодо якої iснує невпевненiсть її погашення боржником. Сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в Товариствi є чистою реалiзацiйною вартiстю. Данi дебетового сальдо по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в Головнiй книзi вiдповiдають даним Балансу по статтi «Первiсна вартiсть». Дебiторська заборгованiсть визнана та оцiнена вiдповiдно до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть.
Розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками проводяться своєчасно. Заборгованiсть станом на 31.12.2012 року становить 16,9 тис. грн., i порiвняно з заборгованiстю станом на 01.01.2012 року 10,8 тис. грн. збiльшилась на 6,1 тис. грн..
Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом зменшилась на 2,4 тис. грн.
Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся з урахуванням П(С)БО 16, П(С)БО 30 . Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Типовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї у промисловостi , тобто витрати безпосередньо пов’язанi з виробництвом продукцiї.
Облiк, оцiнка, структура зобов’язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11″Зобов’язання» затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р.№ 20. Зобов’язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди. Iнформацiя про поточнi зобов’язання, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Загальна сума поточних зобов’язань складає 25536,9 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення i достовiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 р. адекватно облiковiй бухгалтерськiй iнформацiї i носять поточний характер. Зобов’язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має. Iнвентаризацiя активiв i зобов’язань за 2012 рiк, яка передбачена п. 1 ст. 10 Закону України вiд 16 липня 1999 р. N 996-XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та п. 12 Порядку подання фiнансової звiтностi № 419 вiд 28.02.2000 р. зi змiнами та доповнення, проводилась.
На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Товариства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. № 290. На думку аудитора, облiк витрат товариства ведеться вiдповiдно до норм П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999 р. № 318. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2012 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до вимог вищезазначених стандартiв за звiтний перiод на товариствi сформовано фiнансовий результат у виглядi збиток у розмiрi 1904,9 тис. грн. Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них.
Метою аудиту розрахунку чистих активiв товариства є встановлення вiрогiдностi даних первинних документiв щодо визначення доходiв i витрат та формування фiнансових результатiв, повноти та своєчасностi вiдображення первинних даних в облiкових регiстрах, вiдповiдностi методики облiку доходiв вiд реалiзацiї, iнших операцiйних, фiнансових доходiв, надзвичайних доходiв та методики облiку витрат чинним нормативним документам.
Найменування статтi За даними балансу, на кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) Розрахунковi данi, на кiнець звiтного перiоду (тис. гри.)
АКТИВИ
Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 0 0
Незавершене будiвництво 609 609
Основнi засоби: залишкова вартiсть 21420,9 21420,9
Iншi необоротнi активи 0 0
Запаси: виробничi запаси 978,6 978,6
Запаси: готова продукцiя 131,9 131,9
Запаси: товари 0 0
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 9,7 9,7
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 645,6 645,6
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2105,7 2105,7
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 1,1 1,1
Iншi оборотнi активи 33,2 33,2
Активи, усього 25940,3 25940,3

Iншi довгостроковi зобов’язання 0 0
Короткостроковi кредити банкiв 0 0
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 346,1 346,1
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з бюджетом 21,8 21,8
Поточнi зобов’язання за розрахунками: зi страхування 10,5 10,5
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з оплати працi 16,9 16,9
Поточнi зобов’язання за розрахунками: з учасниками 0 0
Iншi поточнi зобов’язання 25141,6 25141,6
Зобов’язання, усього 25536,9 25536,9
Розрахункова вартiсть чистих активiв
403,4 403,4
Статутний капiтал 3223,4 3223,4
Скоригований статутний капiтал 3223,4 3223,4
На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 403,4 тис. грн. є меншою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 3223,4 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.
Загальними зборами акцiонерiв 18 квiтня 2012 р. прийнято рiшення про переобрання члена наглядової ради та рiшенням наглядової ради 01 червня 2012 р. призначено нового директора, про що Емiтентом розкрита особлива iнформацiя про змiни складу посадових осiб товариства.
В 2012 роцi товариством не було виконано значних правочинiв, що перевищують 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у контекстi статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. Товариство застосовує систему внутрiшнього контролю, яка полягає в перевiрцi вже виконаних операцiй на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам, вказiвкам та нормативним актам дiючого законодавства.Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
На пiдставi отриманих облiкових даних був здiйснений коефiцiєнтний аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного Товариства, а саме показникiв лiквiдностi, показникiв платоспроможностi та показникiв прибутковостi, якi наведенi в додатку №1.
Аналiз лiквiдностi Товариства розраховувався за даними балансу. Вiн дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання.
Аналiз лiквiдностi Товариства здiйснювався шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): коефiцiєнта покриття, коефiцiєнта швидкої лiквiдностi, коефiцiєнта абсолютної лiквiдностi та чистого оборотного капiталу.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховувався як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань Товариства та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) дорiвнюючи 0,12 вказує на те, що власних ресурсiв товариства буде не достатньо для погашення його поточних зобов’язань. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта зменшився.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислювався як вiдношення грошових засобiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнюючи 0,0 вказує на те, що поточнi зобов’язання не можуть бути сплаченi негайно за рахунок власних грошових коштiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi позитивно характеризує платоспроможнiсть пiдприємства. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта зменшився.
Чистий оборотний капiтал розраховувався як рiзниця мiж оборотними активами Товариства та його поточними зобов’язаннями. Його наявнiсть та величина свiдчать про спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Товариства здiйснювався за даними балансу Товариства. Вiн характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi.
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Товариства здiйснюється шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): коефiцiєнта платоспроможностi (автономiї), коефiцiєнта фiнансування, коефiцiєнта забезпеченостi власними оборотними засобами.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховувався як вiдношення власного капiталу Товариства до пiдсумку балансу Товариства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) дорiвнюючи 0,02 вказує на те, що частка власного капiталу товариства у фiнансуваннi активiв менша, нiж залученого, значення коефiцiснту нижче норми, це вказує на стабiльнiсть структури капiталу пiдприємства. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта збiльшився.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) розраховувався як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Коефiцiснт структури капiталу (фiнансування) дорiвнюючи 63,3 вказує на не залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, що характеризує вiрогiднiсть безперервного функцiонування пiдприємства як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi. Порiвняно з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта зменшився.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами розраховувався як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до величини оборотних активiв Товариства i показує забезпеченiсть Товариства власними оборотними засобами.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв: баланс та звiт про фiнансовi результати станом на 31.12.2012 р. Згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе керiвництво Товариства. Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлювання думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi аудиторської перевiрки вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», а також МСА 200 «Мета та загальнi принципи аудиторської перевiрки фiнансових звiтiв».
Аудиторську перевiрку проведено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi зобов’язують аудиторiв планувати й здiйснювати аудит з метою отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав перевiрку через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка охоплювала оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку згiдно МСФЗ i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Пiд час аудиту було виконано iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi за 2012 рiк внаслiдок шахрайства, згiдно з вимогами МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» На думку аудитора, значних ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi у зв’язку iз iдентифiкованими та оцiненими вiдповiдно до МСА 240 ризиками немає.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої немодифiкованої безумовно-позитивної думки щодо фiнансового стану та модифiкованої умовно-позитивної думки щодо фiнансових результатiв.
На нашу думку фiнансовi звiти, пiдготовленi вiдповiдно до концептуальної основи МСБО справедливо та вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю та вiдповiдають вимогам законодавства i нормативних актiв України.
На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень встановлена правильнiсть вiдображення результатiв дiяльностi в балансi Товариства. Аналiтичний облiк даних на 31.12.2012 р. вiдповiдає синтетичному облiку бухгалтерських операцiй.
Аудиторська перевiрка пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв, реальнiсть розмiру зобов’язань, незмiннiсть облiкової полiтики та адекватнiсть визначення власного капiталу.
Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України, встановленим вимогам положень (стандартiв) бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi та прийнятої облiкової полiтики.
На нашу думку поданi нижче документи фiнансової звiтностi показують в усiх суттєвих аспектах надають достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за 2012 рiк, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних нормативiв аудиту.
Ми пiдтверджуємо, що документи фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подають фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 01 сiчня 2013 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛАН-Аудит». Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2535, дiйсного до 24 лютого 2016 р. та виданого рiшенням Аудиторської палати України № 160/3 вiд 02 березня 2006 р. Мiсцезнаходження: 18036, м. Черкаси, вул. Смiлянська, 145. Телефон: (0472) 65-13-82. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Договiр на виконання аудиторських послуг: № 0307/13 вiд 07 березня 2013 року. Дата початку аудиту 07 березня 2013 року, дата закiнчення 15 квiтня 2013 р. Директор аудиторської фiрми Бортник А.Ю., Сертифiкат Аудитора України, серiя А, № 004449 вiд 26 грудня 2000 р., рiшення № 97, продовжений рiшенням № 208/2 вiд 26.11.2009 р.,).

Директор ТОВ «АЛАН — Аудит»
(сертифiкат серiї А № 004449
вiд 26 листопада 2009 р.) А.Ю. Бортник


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.