Титульний аркуш Повідомлення

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Хандусь Юрiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство по виробництву пива i безалкогольних напоїв «Черкаське пиво»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

18030, Черкаси, Благовiсна, 436

4. Код за ЄДРПОУ

00374597

5. Міжміський код та телефон, факс

0472716092 0472716109

6. Електронна поштова адреса

em00374597@ab.ck.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

Бюлетень. Цiннi папери України

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.beer.ck.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2014

припинено повноваження

Ревiзор

Комiрча Оксана Борисiвна

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. припинено повноваження ревiзора товариства Комiрчої Оксани Борисiвни. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

29.04.2014

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Сухiн Сергiй Анатолiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. припинено повноваження голови наглядової ради товариства Сухiна Сергiя Анатолiйовича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

29.04.2014

припинено повноваження

Член наглядової ради

Шликов Олександр Сергiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. припинено повноваження члена наглядової ради товариства Шликова Олександра Сергiйовича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi два роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

29.04.2014

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Альошiна Iрина Миколаївна

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. припинено повноваження члена наглядової ради товариства Альошiної Iрини Миколаївни. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

29.04.2014

обрано

Ревiзор

Комiрча Оксана Борисiвна

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. обрано ревiзором товариства Комiрчу Оксану Борисiвну. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн, на який обрано посадову особу — три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

29.04.2014

обрано

Голова наглядової ради

Сухiн Сергiй Анатолiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. обрано головою наглядової ради
товариства Сухiна Сергiя Анатолiйовича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн, на який обрано посадову особу — три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

29.04.2014

обрано

Член наглядової ради

Шликов Олександр Сергiйович

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради товариства Шликова Олександра Сергiйовича. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн, на який обрано посадову особу — три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення паспортних даних

29.04.2014

обрано

Член наглядової ради

Альошiна Iрина Миколаївна

0

Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 29.04.2014 р. обрано членом наглядової ради товариства Альошiну Iрину Миколаївну. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0,0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн, на який обрано посадову особу — три роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних