Титульний аркуш

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

Хандусь Юрiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

28.04.2014

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство по виробництву  пива i безалкогольних напоїв <Черкаське пиво>

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00374597

4. Місцезнаходження

18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Благовiсна, 436

5. Міжміський код, телефон та факс

0472430241, 0472430241

6. Електронна поштова адреса

em00374597 @ab.ck.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цiннi папери України.

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.beer.ck.ua

в мережі Інтернет

28.04.2014

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов’язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об’єднань не заповнюються -ПрАТ  не належать до будь-яких об’єднань.

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється — ПрАТ не проводив рейтингової оцiнки.

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти- акцiонернi товариства.

Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що дивiденди не нараховувались.

Iнформацiя про облiгацiї не заповнюється , тому що ПрАТ не випускав облiгацiї.

Iнформацiя про iншi цiннi папери не заповнюється, тому що ПрАТ їх не випускав.

Iнформацiя про викуп власних акцiй не заповнюється , тому що ПрАТ протягом звiтного перiоду не викупав власнi акцiї.

В iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв не заповнена кiлькiсть виданих власникам сертифiкатiв облiгацiй та сертифiкатiв iнших цiнних паперiв, тому що не видавались сертифiкати облiгацiй та iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнюється, тому що борговi цiннi папери не випускались.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не випускались.

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається.

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов’язань не розкривається.

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається.

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається.

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється, тому що немає прострочених зобов’язань по кредитам.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались.

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється  тому, що iпотечних активiв немає.

Iнформацiя про ФОН не заповнюється.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не випускались.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється.

Правила ФОН не заповнюється.

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв — не надається.

Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi) не надається.

Дiй, протягом звiтного року, що могли  б вплинути на фiнансово-господарський стан, а також привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв у Товариства не вiдбулося. Тому розкриття на фондовому ринку iнформацiї про iншi дiї, вiдповiдно ст..41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» не було.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом — тому що, Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

У складi засновникiв товариства фiзичних осiб не було.

У товариства вiдсутнi зобов»язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство по виробництву  пива i безалкогольних напоїв <Черкаське пиво>

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ № 110182

3. Дата проведення державної реєстрації

06.05.2004

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3223380

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

31

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

11.03 — Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин

11.05 — Виробництво пива

11.07 — Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ <Ерсте Банк>

2) МФО банку

380009

3) Поточний рахунок

26000000048645

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

000000

6) Поточний рахунок

00000000000000

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хандусь Юрiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ «Черкаське пиво» головний технолог

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.06.2012, обрано Три роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Затвердження головних планiв дiяльностi товариства та заходiв , необхiдних  для вирiшення його завдань. Затвердження штатного розкладу щорiчного кошторису ; розпорядження: майном , в т.ч. коштами; укладання угод;  органiзацiя матерiально-технiчного забеспечення дiяльностi товариства; затвердження внутрiшнiх нормативних документiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Альошiна Iрина Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

бухгалтер у ФОП Гладкий А.Г.

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.12.2011, обрано Три роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Пiдготовка питань про достовiрнiсть облiку, бухгалтерiї. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сухiн Сергiй Анатолiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

приватний пiдприємець

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.12.2011, обрано Три роки

9) Опис

Загальне керiвництво наглядовою радою. Вiдповiдає за пiдготовку на засiданнях питань , про правову роботу, спрямовану на правельне застосування , неухильне дотримання та запобiгання невиконання вимог актiв законодавства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шликов Олександр Сергiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

зам начальника частини ЗДПЧ 19 Городищенського р-ну Черкаської областi

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано Два роки

9) Опис

Приймає участь в засiдання Наглядової Ради. Визначення комерцiйної полiтики, перспектив розвтку пiдприємства.Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Ревiзор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комiрча Оксана Борисiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

середня спецiальна

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

бухгалтер  у  ФОП Гладкий А.Г.

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.12.2011, обрано Три роки

9) Опис

Контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi  товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюдення розмiру виплаченої винагороди. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарєва Iрина Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

бухгалтер ЗАТ «Черкаське пиво»

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.04.2012, обрано Два роки

9) Опис

Органiзовує ведення бухгалтерськог облiку та звiтностi в товариствi, а також вiдносини з цих питань. товариства з органами державної виконавчої влади, внутрiшнiми та зовнiшнiми споживачами бухгалтерської iнформацiї; формування повної достовiрної iнформацiї про господарськi процесси та результати дiяльностi пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

12345

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

6

7

8

9

Директор Хандусь Юрiй Миколайович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Альошiна Iрина Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради Сухiн Сергiй Анатолiйович

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради Шликов Олександр Сергiйович

0

0

0

0

0

0

Ревiзор Комiрча Оксана Борисiвна

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер Губарєва Iрина Iванiвна

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

     

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред’явника

Гладкий Анатолiй Гергiйович

10 309

99,14

10 309

0

0

0

Усього

10 309

99,14

10 309

0

0

0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

19.04.2013

Кворум зборів

99,14

Опис Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.

Звiт Наглядової ради про роботу за  2012 р.

Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на  31.12.2012 р.

Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за  2012 р.

Про затвердження змiн i доповнень до статуту Товариства (Статут в новiй редакцiї).

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували «за» — одноголосно

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

07.10.2013

Кворум зборів

99,14

Опис Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.

Про схвалення i прийняття до виконання  договору iпотеки з ПАТ «ФКБ БАНК» (iдентифiкацiйний код 34001693) i надання повноважень на змiну його умов.

По всiх питаннях прийнято рiшення i голосували «за» — одноголосно

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.05.2011

37/23/1/2011

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA4000121685

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

310

10 398

3 223 380

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився.Додаткової емiсiї не було.

29.03.2000

15/23/1/00

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2300601000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

310

10 398

3 223 380

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

11.01.1999

4/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2300601000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

310

7 134

2 211 540

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

11.01.1999

5/23/1/99

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

UA 2300601000

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

310

665

206 150

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

12.12.1997

135/23/1/97

Черкаське теруправлiння ДКЦПФР

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

310

7 799

2 417 690

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

19.04.1997

350/1/97

ДКЦПФР

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

310

7 853

2 434 430

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

07.02.1996

158/1

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

115

7 853

903 095

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

17.03.1995

91/2/95

Черкаське облфiнуправлiння

дв

Документарні іменні

5,25

7 853

41 228,25

100

Опис Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не проводилися. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не проводився

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

21 379,7

54 257,2

0

0

21 379,7

54 257,2

  будівлі та споруди

3 343,6

12 408,3

0

0

3 343,6

12 408,3

  машини та обладнання

17 958,4

17 214,2

0

0

17 958,4

17 214,2

  транспортні засоби

3,8

24 585

0

0

3,8

24 585

  інші

73,9

49,7

0

0

73,9

49,7

2. Невиробничого призначення:

41,2

38,8

0

0

41,2

38,8

  будівлі та споруди

41,2

38,8

0

0

41,2

38,8

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

21 420,9

54 296

0

0

21 420,9

54 296

Опис Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного року — 21420,9 тис. грн., а на кiнець звiтного року — 54296,0 тис. грн. Ступень зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 9,44 % вiд первiсної вартостi.. Термiни та умови користування основними засобами — основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Ступiнь їх використання — вiдповiдно до виробничих потреб.

Обмежень на використання майна емiтента — не має.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-1 333,2

403,4

Статутний капітал (тис.грн)

3 223,4

3 223,4

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 223,4

3 223,4

Опис Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина ,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку ,суми його зобов’язань ,прийнятих до розрахунку. Данi Методичнi рекомендацiї  розробленi  з метою впровадження єдиного пiдходу до розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства.
Висновок На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв (-1333,2) тис. грн. є меншою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 3223,4 тис.  грн., що не вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

24,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання

X

71 738,5

X

X

Усього зобов’язань

X

71 763,4

X

X

Опис Зобов’язання Товариства облiковуються вiдносно заборгованостi, яка виникла в наслiдок минулих подiй i погашення якої приведе до зменшення ресурсiв Товариства, що втiлюють в собi економiчнi вигоди.

Облiк зобов’язань вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Загальна сума поточних зобов’язань складає 71763,4 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Зобов’язань, за якими минув термiн позовної давностi на звiтну дату, товариство не має.

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

2

1

2

2012

1

0

3

2013

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть) д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів — юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть) д/н
Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть) д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть) д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть) д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть) д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть) д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/н

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб — прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛАН-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)

31278222

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛАН-Аудит»

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2535, 02.03.2006

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора

безумовно-позитивна

 

 

 

 

КОДИ

  Дата

01.01.2014

Підприємство Приватне акцiонерне товариство по виробництву  пива i безалкогольних напоїв <Черкаське пиво> за ЄДРПОУ

00374597

Територія Черкаська область, Приднiпровський р-н за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ

111

Орган державного управління   за КОДУ

Вид економічної діяльності Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки за КВЕД

11.07

Середня кількість працівників: 31

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 18030, Україна, Черкаська обл., дв р-н, Черкаси, Благовiсна, 436

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
 за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

1. Баланс

на 31.12.2013 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції

020

609

6632,8

Основні засоби:

    залишкова вартість

030

21420,9

54296

    первісна вартість

031

25592,8

59954,5

    знос

032

( 4171,9 )

( 5658,5 )

Довгострокові біологічні активи:

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

4,6

4,6

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

22034,5

60933,4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

978,6

991,8

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

131,9

220

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

    чиста реалізаційна вартість

160

9,7

492,8

    первісна вартість

161

9,7

492,8

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

645,6

5646,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2105,7

2124,7

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

    в національній валюті

230

1,1

11,3

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

33,2

9,6

Усього за розділом II

260

3905,8

9496,8

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

25940,3

70430,2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

3223,4

3223,4

Додатковий вкладений капітал

320

2797,4

2797,4

Резервний капітал

340

544

544

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-6161,4

-7898

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

403,4

-1333,2

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

346,1

2294,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

    з бюджетом

550

21,8

24,9

    зі страхування

570

10,5

7,8

    з оплати праці*

580

16,9

16,7

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

25141,6

69419,2

Усього за розділом IV

620

25536,9

71763,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

25940,3

70430,2

* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов’язання з оплати праці

(665)

0

 

Примітки: Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встаткування, спорудження i виготовлення.

Переоцiнка основних засобiв на дату складання звiтностi не проводилася. Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється iз застосуванням  прямолiнiйного методу у вiдповiдностi з  П (С)БО  7.

 

 

Керівник                                            Хандусь Юрiй Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Савченко Валентина Володимирiвна

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 рік

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4840,2

6087,4

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 828,8 )

( 1014,6 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

4011,4

5072,8

Інші операційні доходи

040

4,2

120,2

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

4015,6

5193

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 4208,5 )

( 5844,1 )

Інші операційні витрати

090

( 1543,7 )

( 1224,5 )

    у тому числі:

091

0

0

 

092

0

0

Інші витрати

100

( 0 )

( 29,3 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 5752,2 )

( 7097,9 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120)

130

-1736,6

-1904,9

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 — 140)

150

-1736,6

-1904,9

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: Облiк витрат на виробництво на протязi звiтного року вiвся у вiдповiдностi з Законом України «Про оподаткування прибутку Товариства». Формування складу витрат i собiвартостi продукцiї та залишкiв незавершеного виробництва здiйснювалось у вiдповiдностi з Тимчасовим положенням з планування, облiку i калькулювання продукцiї, тобто витрати безпосередньо пов’язанi з виробництвом продукцiї.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського та податкового облiку з врахуванням вимог П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

 

 

Керівник                                            Хандусь Юрiй Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Савченко Валентина Володимирiвна